نامه گواهی اشتغال، نامه تعهد و پروند فیزیکی پیمانکاران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

توسط اسفند ۲۱, ۱۳۹۸پایه بندی
PDFپرینت

سازمان مدیریت برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

شرکت تعهد می نماید آقا یا خانم … با کدملی … فاقد هرگونه سوابق بیمه ای بوده و فاقد هرگونه فعالیت در بخش دولتی می باشد و هرگونه مسئولیت خلاف واقع بر عهده خود شرکت می باشد.

 

 

سازمان مدیریت برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

گواهی اشتغال :

با سلام به استحضار می رساند آقا یا خانم … با کد ملی … از تاریخ … تاکنون ( منبعد ) به عنوان سمت …… در این شرکت متقاضی مشغول بکار می باشد و چنانچه در بررسی بعدی پرونده تشخیص صلاحیت سابقه بیمه این فرد از سایر محل های فعالیت بوده باشد به منزله صوری بودن در شرکت تلقی و با شرکت برخورد گردد.

 

 

نامه پرونده فیزیکی

سازمان مدیریت برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

بازگشت به نامه شماره ……. و تاریخ ……….. به پیوست مدارک درخواستی شرکت به انضمام فرم های ۱۰۰ تا ۶۰۰ تشخیص صلاحیت بررسی و هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.    

توجه: تمام نامه ها باید دارای تاریخ و شماره باشد.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts