نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان درخصوص آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای ارائه مشاوره های تخصصی رایگاه به کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و فنی

توسط تیر ۴, ۱۳۹۸مکاتبات
Hide Related Posts