تصویب نامه ۱۴۴۲۶/ت ۵۶۹۰۱ هـ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

توسط تیر ۱۴, ۱۳۹۹بخشنامه‌ها
Hide Related Posts