پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به نامه کانون سراسری درخصوص هزینه آزمایش های حین اجرا