عدم صدور هرگونه معرفی نامه به دستگاه های مناقصه گذار برابر دستور العمل اجرائی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

توسط اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸مکاتبات

نظر خود را بیان کنید