شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کمیسیون بیمه و مالیات

ردیف آقایان مهندسین سمت
۱ داوود کلاهدوزان رئیس کمیسیون
۲ جواد تقی پور رابط هیات مدیره و کمیسیون
۳ محمود پور باقریان عضو
۴ جاوید خیابانی عضو
۵ امیرحسین علیزاده عضو
۶ نوید گلشن عضو
۷ ایرج محمود نژاد عضو
مهدی نسیانی عضو