شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کمیسیون آموزش

ردیف آقایان مهندسین سمت
۱ مهدی شلیخا رئیس کمیسیون
۲ سعید اسکندر زاده فرد نائب رئیس کمیسیون
۳ ودود علیزاده  منشی کمیسیون
۴ مهدی نسیانی رابط کمیسیون
۵ یوسف احمدی عضو
۶ جواد تقی پور انوری عضو
۷ مهرداد رشیدی تبار عضو
۸ میر داود فربود عضو