شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه نیرو

ردیف آقایان مهندسین سمت
۱ فرزاد بهنیا  رئیس کارگروه
۲ محمد عظمائی نائب رئیس کارگروه
۳ حسین دیندار منشی کارگروه و رابط هیات مدیره
۴ علیرضا امداد عضو
۵ سیدیوسف سیدغلامی شربیانی عضو
۶ احد صراف عضو