شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه ابنیه

آقایان مهندسین سمت
 حسین طالبی  رئیس کارگروه
 محمدرضا پیروز زرین نائب رئیس کارگروه
 ناصر جعفری  منشی کارگروه
هاتف معرفت رابط کارگروه
سعید باصر عضو
 غلامرضا خلیل زاده عضو
ابوالفضل ساکت عضو
علی شامی زاده عضو
رامین عسگریان عضو
ودود علیزاده عضو
 رحیم فروزنده عضو
اتابک مصطفائی عضو
سعید منیر عضو
داریوش واعظی پور عضو