شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه ابنیه

ردیف
آقایان مهندسین سمت
۱  حسین طالبی  رئیس کارگروه
۲  محمدرضا پیروز زرین نائب رئیس کارگروه
۳  ناصر جعفری  منشی کارگروه
۴ هاتف معرفت رابط کارگروه
۵  غلامرضا خلیل زاده عضو
۶ ابوالفضل ساکت عضو
۷ ودود علیزاده عضو
۸ اتابک مصطفائی عضو
۹ سعید منیر عضو
۱۰ داریوش واعظی پور عضو