نامه کانون سراسری با موضوع تصویب نامه شماره (۹۵۲۰۳/ت/۵۵۳۹۱هـ) مورخه ۹۷/۰۷/۱۸ مبنی بر تصویب آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

توسط بهمن ۱, ۱۳۹۷مکاتبات
Hide Related Posts