عدم وصول دعوتنامه های ارسالی از طریق پست

PDFپرینت

مدیریت محترم شرکت عضو انجمن:

باتوجه به ضرورت و الزام در دست داشتن “اصل فرم دعوتنامه” جهت حضور در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ در صورتی که دعوتنامه مذکور از طریق پست وصول نگردیده است ، مراتب را طی نامه کتبی در سربرگ شرکت با مهر و امضای مجاز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ جهت کارسازی و اقدامات مقتضی به دبیرخانه انجمن اعلام فرمایید.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts