عدم صدور هرگونه معرفی نامه به دستگاه های مناقصه گذار برابر دستور العمل اجرائی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

توسط اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸مکاتبات

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts