خروج فرد امتیاز آور از شرکت و عدم اعلام آن به نظام فنی و اجرایی موجب تعلیق گواهینامه می شود.

توسط مرداد ۲۰, ۱۳۹۸اخبار سراسری

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts