برگزاری دوره آموزش فنی و تخصصی آشنایی با ضوابط و مقررات پیمانکاری در تاریخ های ۱۹ و ۲۳ مرداد ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آ.ش

Hide Related Posts