بخشنامه نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ – شماره ۲۰۰/۹۶/۶۵ مورخ ۹۶/۵/۷

توسط مرداد ۷, ۱۳۹۶بخشنامه‌ها
Hide Related Posts