الزام دستگاه های اجرایی بر پرداخت ۱۵ تا ۲۵ درصد مبالغ قرارداد به صورت پیش پرداخت.

توسط مرداد ۲۳, ۱۳۹۷اخبار سراسری
PDFپرینت

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران با ارسال نامه ای به جناب آقاد دکتر نوبخت، ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم رعایت آئین نامه تضمین معاملات دولتی توسط دستگاه های اجرایی تذکر داد. در این نامه تاکید شده است که برخی دستگاه های اجرایی نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت ۱۵% تا ۲۵% مبلغ قرارداد برای پیمانکاران مجری خودداری می کنند.

ئر همین خصوص غلامحسین حمزه مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به دبیرخانه انجمن تهران با تاکید بر بند (ب) ماده (۱) آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات و همچنین دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات دولتی و  نیز دتسگاه های مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی را ملزم به رعایت ضوابط آیین نامه مزبور دانست.

همچنین در این نامه تاکید شده است که رسیدگی به موارد عدول از آیین نامه یاد شده می تواند مطابق مقررات مربوط از دستگاه های نظارتی مورد درخواست قرار گیرد.

تصویر مکاتبات صورت گرفته در ادامه تقدیم می گردد:

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts