امروز 1397/05/26 ساعت 23:29

فراخوان كمك به احداث خانه هاي بهداشت در روستاهاي زلزله زده استان كرمانشاه

منابع فيزيكي و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي تبريز، طي فراخواني جهت احداث تعدادي خانه بهداشت در روستاهاي محروم مناطق زلزله زده استان كرمانشاه ، از جامعه مهندسين استان در خواست همياري و كمك كرده است.

در متن درخواست، روستاهاي محروم شناسايي شده و حداقل اعتبار لازم جه ساخت و بهره برداري هركدام از خانه هاي بهداشت، مبلغ 1200 ميليون ريال، عنوان شده است.

تصوير نامه به شرح زير است.