امروز 1397/05/23 ساعت 12:52

ابلاغ فهارس بهای واحد پایه های کلیه رشته های سال  1396 و نرخ عوامل موثر بر آن

 

 نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال 1396     

 

     دستمزد نيروي انساني فهرست هاي بهاي واحد پايه سال 1396

     نرخ مصالح فهرست هاي بهاي واحد پايه سال 1396

     نرخ ماشين آلات فهرست هاي بهاي واحد پايه سال 1396    

                   

 

1- فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396

2- فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396

3- فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1396

4-فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1396

5- فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1396

6- فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1396

7-فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 1396

8-فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1396

9-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1396

10-فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1396

11-فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1396

12-فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1396

13-فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1396

14-فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1396

15-فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1396

16-فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1396

17-فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1396