امروز 1397/02/31 ساعت 05:34

دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ،ارزیابی کیفی و ارجاع کار

 

 

     دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (1394/03/05)

     دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (1392/08/25)

     دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (1390/11/25)