امروز 1397/05/26 ساعت 23:29

کلیه دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

 

 

      دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (1393/10/07)

      نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل ابلاغي ( 1392/06/23)

     مجموعه پرسش و پاسخ هاي متداول بخشنامه جبران تغيير قيمت ارز (1392/09/24)

     نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل  (1391/10/11)