امروز 1397/05/26 ساعت 23:27

کلیه بخشنامه های شاخصهای قطعی و موقت دوره های سه ماه سالهای ...

 

 

 

   سال 1393

     شاخص هاي قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1393

     شاخص هاي قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1393

 

  سال 1392

     شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392

     شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1392

 

  سال 1391

     شاخص هاي قطعي دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1391

     شاخص هاي قطعي دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

 

   سال 1390

     شاخص های قطعی دورههای سه ماهه اول و دوم  سال 1390

     شاخص های قطعی دورههای سه ماهه سوم وچهارم  سال 1390

 

  سال 1389

     شاخص های قطعی دورههای سه ماهه اول و دوم سال 1389

     شاخص های قطعی دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

 

   سال 1388

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم  و چهارم سال 1388

 

 سال 1387

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم و شاخص های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387

 

  سال 1386

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم  سال 1386

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم  سال 1386

 

سال 1385

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1385

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385

 

 سال 1384

     شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384

 

  سال 1383

      شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم وچهارم سال 1383