امروز 1397/05/23 ساعت 12:52

کلیه بخشنامه های نرخ فولاد و سیمان دوره های سه ماه سالهای...

 

 

 

سال 1393

     نرخ فولاد و سيمان درنیمه اول  سال 1393

     نرخ فولاد و سيمان در شش ماهه دوم سال 1393

 

 سال 1392

     نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392

     نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي نیمه دوم سال 1392

 

سال 1391

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1391

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

 

 سال 1390

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1390

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390

 

 سال 1389

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1389

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

 

سال 1388

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1388

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

 

 سال 1387

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم و سوم سال 1387

     نرخ فولاد و سیمان دوره چهارم سال 1387

 

  سال 1386

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1386

    نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1386

 

  سال 1385

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه اول و دوم سال 1385

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1385

 

 سال1384

     نرخ فولاد و سیمان دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1384