امروز 1397/06/30 ساعت 02:32

تقاضای همکار

 

  

     شرکت  ایستا ساختا رآذر  به یک نفر کارشناس دفتر فنی (آقا / خانم)، مسئول تدارکات و کارپرداز (آقا) با شرایط زیر جهت امور رتبه بندی نیازمند است:

 - لیسانس و لیسانس به بالا (مرتبط)

 کلیه داوطلبان می بایست جهت ارزیابی رزومه کاری ومشخصات خود را درقسمت همکاری با ما درسایت شرکت به نشانی istasakhtar.com بارگذاری نمایند 

 

 

     شرکت  گوهر نیرو برق آذربایجان  به یک نفر با شرایط زیر جهت امور رتبه بندی نیازمند است:

      - مهندس برق با سابقه بیمه 36 ماه در چهار سال اخیر

        تلفن:-09370502842 - 09141079890