امروز 1397/05/23 ساعت 12:51

مناقصات

 

     آگهی فراخوان طراحی تامین تجهیزات و اجرای پروژه های مشارکتی ذیل واقع در شهر کرمان و سیرجان

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده - نوبت اول

    آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه احداث و بهسازی و شن ریزی و آسفالت راه های روستایی - نوبت دوم

    آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه عملیات حاکی و ابنیه فنی در تعریض مهربان هریس - نوبت اول   

    آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی استان آ.ش درخصوص برگزاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک ولیعصر میانه، ساماندهی قوبی چای بناب و مدرسه 6 کلاسه علی آباد مرند

    نامه استانداری آذربایجان شرقی درخصوص برگزاری مناقصه پروژه تصفیه خانه فاضلاب در جمهوری آذربایجان

    آگهی فراخوان پیش ارزیابی - شرکت آب و فاضلاب استان 

    آگهی فراخوان پیش ارزیابی-نوبت اول