امروز 1397/05/26 ساعت 23:29

اعضای هیات امناء

اعضای هیئت امناء

 

1آقای مهندس احد سرای رئیس
2آقای مهندس سید صادق موسوینائب رئیس
3آقای مهندس ناصر خسروشاهلیخزانه دار
4آقای مهندس منصور ستاریعضو
بازرسان 
1آقای مهندس حسین دیندار
2آقای مهندس ولی حسینلزاده