امروز 1397/05/26 ساعت 23:29

اعضای هیئت رئیسه کارگروه راه و ترابری

 محمد علی رضوی

رئیس 

          هاتف معرفت

رابط هیئت مدیره

علیرضا رنج ور

           عضو
          سیاوش شاهی

عضو

رامین عسگریان

عضو

منصور غفاری

عضو

امین کاظم زاده

عضو

علی اکبر کاظمی دادور

عضو

 

ارتباط با اعضای کارگروه