امروز 1396/09/23 ساعت 05:43

بازرسان انجمن

بازرسان اصلی انجمن آقایان مهندسین:

 

1ناصر خسروشاهلی
2حسین دیندار

 

 

 

بازرس علی البدل انجمن آقای مهندس:

1 جاوید مددی