امروز 1397/05/26 ساعت 23:28

هیئت مدیره

لیست اعضا هیات مدیره و بازرسان انجمن بر اساس انتخابات آخرین مجمع عمومی و تصمیم جلسات هیات مدیره منتخب بشرح ذیل می باشد.
لیست اعضا هیات مدیره انجمن آقایان مهندسین :

 

 

الف: اصلی
1حمید نوجوانرئیس
2 میرداود فربود
 نائب رئیس 
3سید صادق موسوی
خزانه دار 
4مصطفی بهنیا
منشی 
5

عزیز فرهنگی

عضو 
6 صمد صومی
دبیر و عضو 
7محمد علی منصورفرعضو 
    
    

 

 

ب: علی البدل
1علی کوتاهی
2هاتف معرفت
3مهدی نسیانی