امروز 1397/05/23 ساعت 12:52

اعضای هیئت رئیسه کارگروه تاسیسات و تجهیزات

 

 

حسین ابراهیم زاده رئیس 
مهدی نسیانیرابط هیئت مدیره
علیرضا امداد عضو
محمود پور باقریان  عضو
یوسف جابری عضو
مرتضی داداش زاده عضو
ناصر کلاهدوزانعضو
ناصر یاسائی            عضو

 

 ارتباط با اعضای کارگروه تاسیسات و تجهیزات