امروز 1396/09/22 ساعت 12:41

اعضای هیئت رئیسه کارگروه تاسیسات و تجهیزات

 

 

حسین ابراهیم زاده رئیس 
مهدی نسیانیرابط هیئت مدیره
مهرداد آرمان فر عضو
علیرضا امداد عضو
محمود پور باقریان  عضو
یوسف جابری عضو
مرتضی داداش زاده عضو
ناصر کلاهدوزانعضو
امیر حسین گنجه عضو
ناصر یاسائی            عضو

 

 ارتباط با اعضای کارگروه تاسیسات و تجهیزات