امروز 1397/06/30 ساعت 03:04

کمیسیون فنی

 

سید عیسی فقیهرئیس
مصطفی بهنیارابط هیئت مدیره
مهرداد آرمان فرعضو
یوسفعلی احمدیعضو
بابک تاج الدینیعضو
رامین تقی زادهعضو
داود قدیمیعضو
هاملت خدیوی نسبعضو
علی کوتاهیعضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون