امروز 1396/07/30 ساعت 02:40

کمیسیون فنی

 

سید عیسی فقیهرئیس
مصطفی بهنیارابط هیئت مدیره و منشی
مهرداد آرمان فرعضو
یوسفعلی احمدیعضو
بابک تاج الدینیعضو
رامین تقی زادهعضو
داود قدیمیعضو
هاملت خدیوی نسبعضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون