امروز 1396/09/22 ساعت 12:45

کمیسیون انتشارات

جواد فریدرئیس
جواد تقی پور انوریمدیر مسئول و رابط هیئت مدیره
یوسفعلی احمدیسردبیر
صمد صومیرابط هیئت مدیره
سید صادق موسویعضو
میر داود فربودعضو
بهراد صغیریعضو
حسین طالبی عضو
مهدی شلیخا  عضو
یاشار سعیدیان  عضو
داود دلدار  عضو
حسین عدالتی
 عضو
عزیز فرهنگی عضو
بیژن آقا بیگی  عضو
امین کاظم زاده  عضو
آرش مدرسی  عضو
 رامین عسگریان عضو
ام البنین حسین زاده عضو
ناهیده نجفی
عضو
نوید گلشنعضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون