امروز 1397/06/30 ساعت 02:32

کمیسیون آموزش

         میر داود فربود

        رئیس

   سید محمد علی منصورفر

  رابط هیئت مدیره

     سعید اسکندر زاده فرد

        عضو

     جواد تقی پور انوری

        عضو

            مهدی شلیخا

        عضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون

 

 

     جزوه دوره آموزشی ابعاد حقوقی کار و پیمان ویژه پیمانکاران- مدرس آقای مهندس احمدی "26 و 26 بهمن ماه 1395"

     مواعد مقرر در شرایط عمومی پیمان- مدرس آقای مهندس احمدی "26 و 26 بهمن ماه 1395"