برگزاری دوره آموزش آشنایی با سیستم هشدار سریع و عملکرد آن در زمان وقوع زلزله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی