شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کمیسیون بیمه و مالیات

آقایان مهندسین

سمت

داوود کلاهدوزان رئیس کمیسیون
مهدی نسیانی رابط هیات مدیره
ایرج محمود نژاد نائب رئیس
محمود پور باقریان عضو
جاوید خیابانی عضو
امیرحسین علیزاده عضو
نوید گلشن عضو