شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه نیرو

ردیف نام شرکت کننده
آقایان مهندسین 
سمت
۱ فرزاد بهنیا رئیس کارگروه
۲ حسین دیندار رابط هیات مدیره
۳ علیرضا امداد عضو
۴ حسین دیندار عضو
۵ سیدیوسف سیدغلامی شربیانی عضو
۶ احد صراف عضو
۷ محمد عظمائی عضو