شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه راه و ترابری

ردیف نام شرکت کننده
آقایان مهندسین 
سمت
۱ محمدعلی رضوی رئیس کارگروه
۲ افشین شهرام فر رابط هیات مدیره
۳ رضا رزمی عضو
۴ علیرضا رنج ور عضو
۵ علی شامی زاده عضو
۶ سیاوش شاهی عضو
۷ امین کاظم زاده عضو
۸ علی اکبر کاظمی دادور عضو