شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه تأسیسات و تجهیزات

 آقایان مهندسین سمت
حسین ابراهیم زاده  رئیس کارگروه
مهدی نسیانی رابط هیات مدیره
علیرضا امداد عضو
محمود پور باقریان عضو
یوسف جابری عضو
مرتضی داداش زاده عضو
ناصر کلاهدوزان عضو
ناصر یاسائی عضو