شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه تأسیسات و تجهیزات

ردیف آقایان مهندسین سمت
۱ حسین ابراهیم زاده   رئیس کارگروه
۲ سیدمحمدعلی منصورفر رابط کارگروه
۴ محمود پور باقریان عضو
۵ یوسف جابری عضو
۶ مرتضی داداش زاده عضو
۷ ناصر کلاهدوزان عضو
۸ ناصر یاسائی عضو