شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه ابنیه

آقایان مهندسین

سمت

 حسین طالبی رئیس
 علی کوتاهی رابط هیات مدیره
   علی احمدی تکمه داش عضو
سعید باصر عضو
 محمدرضا پیروز زرین عضو
 ناصر جعفری نائب رئیس
وفا حق شناس عضو
 غلامرضا خلیل زاده عضو
علی شامی زاده عضو
رامین عسگریان عضو
 رحیم فروزنده عضو
علی اکبر کاظمی دادور عضو
سعید منیر عضو
داریوش واعظی پور عضو