شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه ابنیه

آقایان مهندسین

سمت

 حسین طالبی رئیس کارگروه
حمید نوجوان رئیس انجمن و  رابط هیات مدیره
 ناصر جعفری نائب رئیس کارگروه
سعید باصر عضو
 محمدرضا پیروز زرین عضو
 غلامرضا خلیل زاده عضو
ابوالفضل ساکت عضو
علی شامی زاده عضو
رامین عسگریان عضو
 رحیم فروزنده عضو
علی اکبر کاظمی دادور عضو
سعید منیر عضو
داریوش واعظی پور عضو