شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه آب

ردیف آقایان مهندسین سمت
۱ سعید کاهن   رئیس کارگروه
۲ هاتف معرفت  نائب رئیس کارگروه
۳ اتابک مصطفائی  منشی کارگروه
۴ سیدصادق موسوی رابط هیات مدیره و کارگروه
۵ محسن میرزا  اسکندری نژاد عضو
۶ مرتضی داداش زاده عضو
۷ آرش شاهکار عضو
۸ رضا فارغی عضو
۹ سیدمحمد فقیه عضو
۱۰ ناصر محجل  فرشباف عضو
۱۱ سعید مشتاق عضو
۱۲ فرید نظری عضو
۱۳ ناصر یاسائی عضو
۱۴ اصغر یحیی پور عضو