شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه آب

آقایان مهندسین

سمت

سعید کاهن  رئیس کارگروه
سیدصادق موسوی رابط هیات مدیره
مرتضی داداش زاده عضو
سیدمحمد فقیه عضو
ناصر محجل  فرشباف عضو
سعید مشتاق عضو
اتابک مصطفائی عضو
هاتف معرفت عضو
فرید نظری عضو
ناصر یاسائی عضو
اصغر یحیی پور عضو