شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کارگروه آب

ردیف نام شرکت کننده
 آقایان مهندسین 
سمت
۱ سعید کاهن  رئیس کارگروه
۲ سیدصادق موسوی رابط هیات مدیره
۳ محسن میرزا  اسکندری نژاد عضو
۴ مرتضی داداش زاده عضو
۵ آرش شاهکار عضو
۶ سیدمحمد فقیه عضو
۷ ناصر محجل  فرشباف عضو
۸ سعید مشتاق عضو
۹ اتابک مصطفائی عضو
۱۰ هاتف معرفت عضو
۱۱ فرید نظری عضو
۱۲ ناصر یاسائی عضو
۱۳ اصغر یحیی پور عضو