نامه کانون سراسری با موضوع دستور العمل ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران