نمایشگاه بین المللی استان اصفهان – ۱۸ لغایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸