نامه کانون سراسری درخصوص تفسیر بانک مرکزی درخصوص بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷