نامه کانون سراسری با موضوع تصویب نامه شماره (۹۵۲۰۳/ت/۵۵۳۹۱هـ) مورخه ۹۷/۰۷/۱۸ مبنی بر تصویب آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

نامه کانون سراسری با موضوع تصویب نامه شماره (95203/ت/55391هـ) مورخه 97/07/18 مبنی بر تصویب آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی