نامه کانون سراسری با موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۵۹۴۳/ت/۵۵۸۸۷ هـ هیات وزیران مبنی بر الحاق جزء ۱۳ به ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

توسط دی ۳۰, ۱۳۹۷مکاتبات
Hide Related Posts