نامه کانون سراسری با موضوع بخشنامه شماره ۹۷/۳۶۲۰۱۳ بانک مرکزی درخصوص دستور العمل نحوه پذیرش اوراق و اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی

توسط دی ۳۰, ۱۳۹۷مکاتبات
Hide Related Posts