ثبت نام و اخذ مجوز شرکت های عمرانی و ساختمانی فعال در امر تخریب و خاکبرداری جهت هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز