نامه به سازمان مدیر محترم نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان آذربایجان شرقی با موضوع پیشنهادات درخصوص عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

توسط دی ۲۳, ۱۳۹۸مکاتبات
Hide Related Posts