مدراک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مربوط به اطلاعیه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ (حداکثر مهلت تحویل تا ۹۹/۱۲/۱۴)

توسط اسفند ۶, ۱۳۹۹تازه‌های انجمن
PDFپرینت

متن نامه

ﻣﺘﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺎﻣﻪ: ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ …… ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ……. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﺘﯿﺎزآور)ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ( ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﺘﯿﺎزآور ﮐﻤﺎﮐﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮای ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. )ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﺘﯿﺎزآور، در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ درج ﺷﻮد

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts