عرض تسلیت انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در پی در گذشت حاج حسن ناجی

نظر خود را بیان کنید