صورتجلسه دومین نشست شورای فنی استان آذربایجان شرقی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹

صورتجلسه دومین نشست شورای فنی استان آذربایجان شرقی به تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1398